Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.07.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 12 września 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": REDON NAKŁO Spółka z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  W dniu 21 sierpnia 2019 r. Zamawiający ogłosił przetarg na w/w zadanie i zamieszcza poniżej siwz wraz z załącznikami.
ogłoszenie o zamówieniu (115kB) pdf
siwz + załączniki 1-8 (1589kB) pdf
załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (8192kB) pdf
geotechnika (3069kB) pdf
opis techniczny (506kB) pdf
plan orientacyjny (3038kB) pdf
przedmiar robót.ath (47kB) txt
przedmiar robót.doc (113kB) word
rys. nr 1 - projektowane zagospodarowanie terenu (3056kB) pdf
rys. nr 2 - przekroje konstrukcyjne (112kB) pdf
uzgodnienie ENEA (3436kB) pdf
Uzgodnienie NETIA (929kB) pdf
uzgodnienie ORANGE (3094kB) pdf
uzgodnienie ZGK Sośno (2624kB) pdf
_____________________________________________________________________________________
Dnia 2 września 2019 r. - zapytania do siwz

W dniach 28 i 29 sierpnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawców w sprawie udzielenia wyjaśnień i uzupełnień treści siwz. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela niniejszym wyjaśnień/odpowiedzi.

Zapytania z dnia 28 sierpnia 2019 r.
1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.
odp. 1.
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego

2.Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie SST.
odp. 2.
Zamawiający udostępnia niniejszym SSTWiORB
STWiORB (1265kB) pdf
_____________________________________________________________________________________
1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej i przekazanie przekrojów poprzecznych dla przedmiotowego zadania.
odp. 1
Zamawiający udostępnia niniejszym SSTWiORB

2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej i przekazanie przekrojów poprzecznych dla przedmiotowego zadania.
3. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej i przekazanie tabeli robót ziemnych dla przedmiotowego zadania.
odp. 2 i 3.
Zamawiający informuje, że ze względu na niewielki stopień skomplikowania przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia, na etapie sporządzania dokumentacji odstąpiono od projektowania niwelety i przekrojów poprzecznych, w związku z czym część obliczeń dotycząca robót ziemnych została sporządzona empirycznie. Projektowany zakres robót ziemnych opisany został stosownymi pozycjami przedmiaru robót.

4. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przekrojów z zaznaczonym kształtem rowów przeznaczonych do reprofilacji.
odp. 4.
Zamawiający udostępnia niniejszym stosowny rysunek tematyczny.
przekrój konstrukcyjny rowy (262kB) pdf

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie materiałów z recyklingu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i podbudowę.
odp. 5.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na warstwę wiążącą i podbudowę materiałów z recyklingu w postaci granulatu asfaltowego, pod warunkiem, że mieszanki te będą spełniały wymagania stawiane w tym zakresie WT-2 2014- część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

6.Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania podbudowy i pobocza kruszywo wapienn0-żwirowe 0/31,5mm.
odp. 6.
Zamawiający zaakceptuje do wykonania podbudowy i pobocza kruszywo wapienno-żwirowe 0/31,5 mm pod warunkiem, że będzie to kruszywo łamane i będzie legitymowało się stosownymi właściwościami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie projektowanych robót.

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy pobocza mają być wykonane z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm.
odp. 7.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią dokumentacji projektowej, pobocza mają zostać ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (KŁSM) o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 15 cm.

8. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest materiał z rozbiórki, w tym również destrukt asfaltowy.
odp. 8.
Wszystkie materiały uzyskane w trakcie rozbiórki, w tym również destrukt asfaltowy, pozostają własnością Zamawiającego.

9. Prosimy o doprecyzowanie zakresu regulacji pionowej kratek ściekowych ulicznych. Czy należy ująć w wycenie wymianę materiałów na nowe, jeśli tak, to jakie?
odp. 9.
W kalkulacji wyceny pozycji przedmiarowej dotyczącej regulacji pionowej ulicznych kratek ściekowych nie należy ujmować jakiejkolwiek wymiany materiałów na nowe.

10. Zgodnie z opisem w legendzie planu zagospodarowania terenu należy wykonać nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości 11 190m2, zaś z przedmiaru robót wynika, że na ciągu głównym do ułożenia jest 12 163,35m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej powierzchni.
odp. 10.
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem znajdującym się w legendzie do rys. nr 1 pn."Projektowane zagospodarowanie terenu", całkowita powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego równa się: 11.190 m2 (nawierzchnia z betonu asfaltowego) + 945 m2 (poszerzenie nawierzchni z betonu asfaltowego) = 12.135 m2. Jest to wartość błędna. Zgodnie z przedmiarem robót wynosi ona:(5175 - 5081) * 6,00 + ((5185 - 5175) * (6,00 + 5,50) / 2) + (2764 - 5185) * 5,50 + ((7284 - 7264) * (5,50 + 5,25) / 2) = 12.163,50 m2 i taka winna być przyjmowana do sporządzenia kalkulacji.  

11. Zgodnie z opisem w legendzie planu zagospodarowania terenu należy wykonać poszerzenie nawierzchni w ilości 945 m2, zaś z przedmiaru robót wynika, że należy go wykonać w ilości 1982,7 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowej powierzchni.
odp. 11.
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem znajdującym się w legendzie do rys. nr 1 pn.:"Projektowane zagospodarowanie terenu", poszerzenie nawierzchni z betonu asfaltowego określone wartością 945 m2 obejmuje wyłącznie powierzchnię warstwy ścieralnej na powierzchni projektowanych poszerzeń, która to powierzchnia w zakresie wykonania podbudowy wynosi 1.982,70 m2, co jest zgodne z przedmiarem robót.

12. Z Załączonego planu zagospodarowania terenu wynika, że należy ustawić 310m krawężnika betonowego 15/30cm, zaś przedmiar robót uwzględnia jedynie wykonanie 132 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
odp. 12.
Zamawiający nie znajduje potwierdzenia dla ilości 310 m krawężnika 15/30 cm, która została przywołana w zapytaniu Wykonawcy. Opis znajdujący się w legendzie do rys. nr 1 pn:"Projektowane zagospodarowanie terenu" definiuje krawężniki w sposób następujący:
a) krawężnik betonowy najazdowy o wym. 100x22x15 cm (32m);
b) krawężnik betonowy wystający o wym. 100x30x15 (132m);
c) krawężnik betonowy istniejący - bez zmian (45 m).
Zatem zgodnie z przedmiarem robót, w trakcie realizacji robót należało będzie ustawić 132 m krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 100x30x15 cm oraz 32 m krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 100x22x15 cm.
_____________________________________________________________________________________
Zapytania z dnia 29 sierpnia 2019 r.

1. Czy w związku z brakiem SST załączonym do dokumentacji przetargowej, Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z obowiązującym dokumentem WT2 2014; z zachowaniem wskazanych w dokumentacji projektowej wymagań.
odp. 1.
Zamawiający usuwa niniejszym braki w załączonej dokumentacji przetargowej i udostępnia SSTWiORB (załączone do zapytań powyżej)

2. Opis techniczny określa, że przebudowany odcinek na uzyskać parametry drogi lokalnej, natomiast nie wskazuje na kategorię ruchu. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu dla projektowanego zadania.
odp. 2.
Opis techniczny określa, ze parametry przebudowanego odcinka drogi dostosowano do klasy L - droga lokalna. Ponadto wskazuje, iż konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych, prognozy ruchu oraz przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a przyjęte zależności konstrukcyjne przedstawia treść rysunku nr 2 pn.:"Przekroje konstrukcyjne". W treści przywołanego rysunku widnieje wyraźny zapis, który brzmi:"Kategoria ruchu:KR3".

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak to prosimy o podanie ilości przekroju konstrukcyjnego oraz lokalizacji wykonania.
odp. 3.
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego. 
_____________________________________________________________________________________
3 września 2019 r. - odpowiedzi na zapytania

W dniu 2 września 2019 r. wpłynęły kolejne zapytania do siwz, mimo upływu terminu na składanie zapytań, Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi.

1. Dotyczy D.04.07.01a w SST w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę AC22P dla kategorii ruchu KR3 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50 dla mieszanki AC 22P, dla kategorii ruchu KR 3. Proponowana zmiana jest zgodna z aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
odp.1.
Zamawiający wyraża na powyższe zgodę.

2. Dotyczy D.05.03.05b w SST w pkt. 1.3. wskazano do zaprojektowania mieszankę AC 16W, KR3 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania asfaltu 35/50 dla mieszanki AC 16W, dla kategorii ruchu KR3. Proponowana zmiana jest zgodna z aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
odp. 2.
Zamawiający wyraża na powyższe zgodę.

3. Dotyczy D.04.07.01a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 5.8, tab. 5 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC22P,KR3 na 3,0-8,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.3 - 4,0-7,0%) oraz wymagany wskaźnik zagęszczenia powyżej 98%. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".
odp.3.
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.

4. Dotyczy D.05.03.05b. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8., tab. 4 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16 W,KR3 na 3,0-8,0. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab 3, 4,0-7,0) oraz wymagany wskaźnik zagęszczenia powyżej 98%. Proponowany zapis jest zgodny z WT-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".
odp. 4.
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.

5. Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab.5 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC 11S,KR3 na 2,0-5,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".
odp. 5.
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.

6. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b, D05.03.05a Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowania mm-a w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
odp. 6.
Zamawiający informuje, ze przywołane przez Wykonawcę dokumenty WT, zastosowanie obligatoryjne mają wyłącznie na drogach krajowych. W przypadku dróg publicznych innych kategorii ich zastosowanie jest fakultatywne. Niemniej jednak Zamawiający wyraża zgodę na projektowania mm-a w oparciu o WT-1, WT-2 2014.

_____________________________________________________________________________________
Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.
_____________________________________________________________________________________
W dniu 5 września 2019 r. o godz. 8.00 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający podaje informacje dot. złożonych ofert.
zestawienie otwartych ofert (1239kB) pdf

W dniu 12 września 2019 roku zakończono postępowanie i Zamawiający zgodnie z art 92 ust. 1 ustawy Pzp przedstawia informacje dotyczące wyboru oferty.

Odpowiada za treść: Anita Kobus
Opublikował: Anita Kobus (21 sierpnia 2019, 13:28:45)

Ostatnia zmiana: Anita Kobus (16 września 2019, 14:08:43)
Zmieniono: zakończenie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 487

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij